iccmain


navigation

fontsize

color

Informacije o ravnanju s podatki

  1. Uvod

 

Ta spletna stran posreduje informacije o projektu in projektnih aktivnostih projekta Iron Curtain Cycling (ICC), ki se ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj izvaja  v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020. Naš namen je sproti zagotavljati aktualne in natančne informacije. V kolikor ugotovimo, da je prišlo do napake, jo bomo popravili v najkrajšem možnem času.  

V interesu zagotavljanja pravice do informacijske samoodločbe svojih strank, Urad Samouprave županije Zala pri opravljanju svojih nalog oziroma izvajanju svojih pristojnosti ravna v skladu z zakonom, posledično z osebnimi podatki ravna zaupno ter izvaja vse potrebne varnostne, tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varnost podatkov.

Pravna podlaga:

-       Splošna uredba o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679  z dne 27. aprila 2016. (v nadaljevanju: splošna uredba o varstvu podatkov);

-       zakon CXII. o pravici do samoodločbe in informacijski svobodi iz leta 2011 (v nadaljevanju: Infotv.)

 

V zvezi z upravljanjem osebnih podatkov na portalu icc.zala.hu Urad Samouprave županije Zala podaja naslednje informacije o upravljanju s podatki.

  1. Naziv in dosegljivost upravljavca podatkov

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (Urad Samouprave županije Zala, v nadaljevanju: Urad) Zastopnik: Dr. Mester László direktor županijske upraveSedež: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. Naslov spletne straniICC: www.icc.zala.hu

  1. Ime in dosegljivost osebe zadolžene za varnost podatkov

Ime: dr. Tamás Laki

E-naslov: laki.tamas@zalamegye.hu Telefonska številka: +36 92 500719

  1. Upravljanje podatkov na portalu Icc.zala

Glede obsega, namena, pravne osnove in trajanja upravljanja osebnih podatkov na spletni strani icc.zala.hu ravna Samouprava v skladu z zakonskimi določbami in določbami lokalnih uredb.

  1. Informiranje o ukrepih za varovanje podatkov

Osebni podatki s spletne strani iz tega obvestila se shranjujejo na strežnikih v upravljanju podjetja  Zalaszám Informatika Kft.

Urad in podjetje Zalaszám Informatika Kft. z uporabo fizičnih, administrativnih in logično zaščitnih ukrepov poskrbita za to, da spletnih strani ne pri prizadel incident iz vidika informacijske varnosti in varovanja podatkov. V ta namen vodi Zalaszám Informatika Kft. dnevnik dostopa do osebnih podatkov shranjenih na strežniku, na osnovi katerega se lahko v vsakem trenutku ugotovi, kdo, kdaj in do kakšnih podatkov je imel dostop.

V primeru incidenta informacijske varnosti Urad na osnovi 1. odstavka 33. člena splošne uredbe o varstvu podatkov, brez neupravičene zamude, in če je mogoče, najpozneje v 72 urah po tistem, ko je izvedel za incident informacijske varnosti, to sporoči Nacionalnemu organu za varstvo podatkov in informacijsko svobodo, razen v primeru, če se ugotovi, da incident informacijske varnostni ne pomeni tveganja glede pravic in svoboščin fizične osebe.

Ob uporabi spletne strani sistem na računalnik uporabnika namesti anonimno identifikacijo uporabnika oziroma piškotke (cookie). Namen piškotkov je izboljšanje uporabniške izkušnje in zagotovitev osebno naravnane ponudbe. Uporabnik lahko piškotke izbriše iz končne naprave.

  1. Pravice uporabnikov

Uporabniki imajo pravico: – pridobivati informacije – zahtevati popravek – zahtevati izbris – do omejitve dostopa do njegovih podatkov – podati ugovor

Način uveljavljanja pravic uporabnikov: Fizična oseba, ki meni, da so prizadete njegove pravice lahko na urad (z zahtevkom naslovljenim na naslov Urada ali elektronsko) naslovi zahtevek za uveljavljanje svojih pravic.

 

  1. Uveljavljanje pravic v zvezi z upravljanjem podatkov:

Na osnovi določb splošne uredbe o varstvu podatkov in Infotv. lahko pri nacionalnem organu za varstvo podatkov vloži zahtevek vsakdo, ki oceni, da je prišlo do protizakonitega upravljanja njegovih osebnih podatkov oziroma obstaja neposredna nevarnost za neupravičeno uporabo njegovih podatkov.

Dosegljivost nacionalnega organa za varstvo podatkov:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságsedež: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. poštni naslov: 1530 Budapest, Pf. 5. e-naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 1 391-1400 telefaks: +36 1 391-1410 naslov spletne strani: www.naih.hu

 

V primeru kršitve pravnih predpisov v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov ima fizična oseba pravico sprožiti postopek na sodišču.  V tem primeru se določi pristojnost okrajnega sodišča v Zalaegerszegu. Posameznik se za varstvo pravic lahko odloči izbrati pristojno sodišče tudi v kraju svojega stalnega oziroma začasnega bivanja.

 

Copyright © 2018 – Vse pravice pridržane!