iccmain


navigation

fontsize

color

Predstavitev projekta

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Nekdanji stiki so izumrli, majhna naselja so pričela družbeno in gospodarsko pešati. Danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti, lahko bo točka preloma tega ruralnega območja. Temu cilju je služilo več projektov, toda celotno območje pokrivajoča, povezana in označena mreža kolesarskih poti in na njej sloneč, kolesarjem prijazen kompleksen krog storitev ni nastal.

Ob prepoznavanju te vrzeli se pod vodstvom vodilnega partnerja Samouprave županije Zala ter ob sodelovanju štirih madžarskih in treh slovenskih partnerjev izvaja ta kompleksen projekt (na območju naselij Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Monošter, Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava). Naš cilj je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto Euro Velo 13, kot glavno os v smeri sever-jug ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano čezmejno kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem Euro Velo.

Glavne aktivnosti:

  • postavljanje kažipotov slovensko-madžarskega odseka trase Euro Velo 13, priključenih regionalnih mrež in spominskih točk železne zavese;
  • vzpostavitev kolesarske povezave z novo točko prestopanja meje;
  • Bogatitev kolesarjem prijazne ponudbe: kolesarska središča.
  • e-polnilne točke, kolesarjem prijazne nočitve, skupne karte in mobilne aplikacije, tematske poti in turistični paketi;
  • Izoblikovanje spominskega mesta železne zavese;
  • Dogodki za prenos znanja, oblikovanje zavesti (delavnice, kažipoti »kolesarjem prijaznih ponudnikov storitev« in menedžmenta obiskov); Prireditve (kolesarski festival ICC Day, družinski dan Green Belt, konferenca Euro Velo 13);
  • Druge promocijske dejavnosti (npr. zbiranje pečatov ICC, online kampanje, spominki z logotipi).

S tem projekt bistveno prispeva k diverzifikaciji turistične ponudbe čezmejnega prostora, izoblikovanju trajnostnih, dejansko skupnih turističnih storitev.

Partnerji projekta

Županijska samouprava županije Zala

Županijska samouprava županije Zala opravlja naloge na področju prostorskega razvoja, razvoja podeželja, urejanja prostora in koordinacije. Med temi namenja največ pozornosti prostorskemu razvoju, v okviru katerega je izdelala zasnovo in program prostorskega razvoja županije, zaradi koordinirane porabe županijskih virov pa še integriran prostorski program županije. Naglašen cilj samouprave je bil izdelava učinkovite in sinergije izkoriščajoče zasnove za črpanje sredstev, ki so na razpolago za razvoj gospodarstva in prostorskega razvoja, in tudi pri koordinaciji izvedbe zasnove si prizadeva doseči, da bi bili udejanjeni na danostih sloneči kompleksni, tudi geografske povezave odražajoči, drug-drugega utrjujoči projekti. Vizija županijske samouprave je, da bi županija Zala vsled uresničevanja državnih in županijskih ciljev iz Operativnega programa razvoja prostora in naselij postala do leta 2020 središče dela, blaginje prebivalcev in konkurenčnega gospodarstva. Za samoupravo so zaradi tega poudarjenega pomena investicije na področju ustvarjanja delovnih mest, razvoj infrastrukture in turizma, in vse, kar prispeva k neodseljevanju podeželskega prebivalstva in izboljšanju njihovih življenjskih okoliščin

Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj deluje kot regionalna razvojna agencija, pa tudi kot raziskovalno središče in je močno vpeta v EU projekte. Med glavne dejavnosti sodijo: spodbujanje vseobsegajočega in lokalno usmerjenega trajnostnega razvoja podregije, ki jo sestavlja 16 občin, vzpostavljanje in vzdrževanje povezav med podjetji, raziskovalnimi institucijami in oblastmi, prenos znanja, ustvarjanje in razširjanje znanj ter ustvarjanje priložnosti za višje izobražene kadre v regiji. V organizaciji je zaposlenih 15 ljudi z visoko izobrazbo, od tega 5 doktorjev in 1 magistrica znanosti. Vsi so usposobljeni in izkušeni v projektnem delu.

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

Poslanstvo ZKTŠ Murska Sobota je zagotavljanje kakovostnih vsebin ter učinkovita organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področjih turizma, športa in kulture, s ciljem dviga prepoznavnosti in kakovosti življenja v Mestni občini Murska Sobota in pomurske regije kot celote. ZKTŠ Murska Sobota ima širok spekter izkušenj pri organizaciji dogodkov, saj organizira večino turističnih in kulturnih prireditev na območju mestne občine (230 kulturnih dogodkov na leto, veliko število odmevnih turističnih in športnih dogodkov, kot tudi različne delavnice, izobraževanja, ipd.). ZKTŠ Murska Sobota je prav tako soupravljalec regijske destinacijske organizacije za pomursko regijo, in sicer odgovoren za izvedbo razvojne in promocijske funkcije destinacijske organizacije za regijo. Na področju človeških virov razpolaga z 18 zaposlenimi, ki imajo širok spekter različnih znanj in leta izkušenj pri pripravi in izvajanju projektov s področja razvoja razvoja gospodarstva, turizma, človeških virov, varovanja okolja, kakor tudi na področjih regionalnega razvoja, privabljanja tujih neposrednih naložb, internacionalizacije regionalnega gospodarstva, itd. Izkušnje zaposlenih povezane s področji tega projekta pa se nanašajo na pripravo in izvedbo večih projektov na teme pohodništva in kolesarjenja - namreč projektov načrtovanja in izvajanja pohodniških in kolesarskih poti, kulturnih in tematskih poti, kot tudi številnih projektih, kjer je so bili vzpostavljeni novi turistični produkti.

Urad Županijske samouprave županije Vas

Urad Županijske samouprave županije Vas je gospodarska organizacija Županijske samouprave županije Vas, katerega naloga je udejanjanje prostorskega razvoja županije in urejanje prostora na srednji ravni, v okviru tega pa ima še posebej pomembno vlogo pri gospodarskem, cestnem in preostalem infrastrukturnem razvoju županije. Med njegove naloge sodi vzpostavitev, negovanje in razvijanje mednarodnih stikov. Sodeluje pri koordinaciji razvojnih zamisli na svojem območju, pri izdelavi in izvedb projektov. V te procese vključuje strokovne organizacije ter deležnike s področja gospodarskega, kulturnega in civilnega življenja, ki delujejo na njenem območju.

Zahodnopanonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o.

Zahodnopanonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o. (WPRD) je podjetje v državni lasti. Njen cilj je nudenje podpore na sodelovanju zasnovanim prostorskim in gospodarsko-razvojnim procesom ter gradnji skupnosti na lokalni ravni - po vzoru čezmejnega in mednarodnega mrežnega sodelovanja. Poslanstvo podjetja je razvijanje trajnostne mobilnosti: svoje interese, pobude in prizadevanja usklajuje s ponudniki storitev javnega prometa (npr. GYSEV/Raaberbahn), kolesarskimi organizacijami, lokalnimi/županijskimi samoupravami, nacionalnimi in krajinskimi parki in drugimi organizacijami eko-turizma. Dejavnost koordinira z navedenimi partnerji, v projektu se pri trajnostni mobilnosti poslužuje izkušenj, ki jih je pridobil pri izdelavi akcijskih načrtov in kombiniranih paketov trajnostnega turizma in prometa. WPRD je izkušnje pri izmenjavi dobrih praks s področja mobilnosti pridobil s sodelovanjem v številnih projektih EU. Kot partner je sodeloval v 6 mednarodnih (SEE, CE) in številnih CBC projektih, ki so bili osredotočeni na dosegljivost, varstvo narave in multimodalno mobilnost (AT-HU, SK-HU). Naše kompetence: prostorsko načrtovanje (CBC programi – Avstrija-RECOM, Slovenija-REG-NET; prostorsko načrtovanje programov pomembnejših Strukturnih skladov), svetovanje, raziskave, strateško načrtovanje in organizacija prireditev. Naše pisarne na sedežu podjetja v Szombathelyu ter v Győru in Gelsu pokrivajo vse županije v regiji.

Občina Lendava

Občina Lendava stremi k družbenemu in gospodarskemu razvoju pokrajine ter k mednarodnem povezovanju in sodelovanju. V ta namen razvija projekte, zaposluje kompetenten kader in sledi viziji razvite, odprte in prijazne obmejne občine. Imajo bogate izkušnje na področju projektnega vodenja, za sabo pa številne uspešne projekte.

National Infrastructure Developing Private Company Limited

Družba v 100 % državni lasti je v skladu z določbami 29. člena Zakona o cestnem prometu naročnik gradnje državnih državnih cest – z izjemo cest, ki se gradijo v okviru koncesijskih pogodb – in je zadolžena za razvoj in izvajanje nalog naročnika gradenj državnih cest, ki so v izključni lasti države Madžarske, v skladu z določbami 85/A člena zakona številka CLXXXIII iz leta 2005 o železniškem prometu pa opravlja v imenu države Madžarske na železniškem omrežju – kot v razvoju sodelujoča družba – izvedbene, vzdrževalne in razvojne naloge. Družba NIF Zrt. je v prejšnjem programskem obdobju ob izvajanju mednarodnih in domačih projektov, ki jih je sofinancirala EU, pridobila izjemne izkušnje s področja projektnega menedžmenta in izvajanja projektov, katerih skupna vrednost je v obdobju 2007-2013 presegla 7 milijard evrov. Med temi je pripadla posebna vloga izvajanju obmejnih infrastrukturnih razvojnih projektov. Tekom prejšnjih let je visoko usposobljen tim strokovnjakov – v naši družbi je zaposlenih blizu 330 oseb – pridobil ustrezne strokovne (tehnične in druge) kompetence za izvedbo posameznih projektov, za vsak projekt je ustanovljen posebni  oddelek za izvedbo projekta.

Copyright © 2018 – Vse pravice pridržane!