iccmain


navigation

fontsize

color

Adatvédelem 

Adatkezelési tájékoztató

  1. Bevezetés

Ez a honlap az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Iron Curtain Cycling (ICC) projektről és a hozzá kapcsolódó hírekről nyújt információt. Célunk, hogy mindenkor aktuális és pontos információkat tartalmazzon. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy hiba merült fel, a lehető leggyorsabban javítjuk azt.

A Zala Megyei Önkormányzat az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jogszabályi alapok:

-       Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet);

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 

A Zala Megyei Önkormányzat az icc.zala.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

  1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Képviselője: Dr. Mester László megyei főjegyző Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. ICC weboldal címe: www.icc.zala.hu

  1. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve: dr. Laki Tamás

E-mail címe: laki.tamas@zalamegye.hu Telefonszáma: +36 92 500719

  1. Icc.zala portál adatkezelései

A Hivatal az icc.zala.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el.

  1. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalon szereplő személyes adatokat a Zalaszám Informatika Kft. által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

A Hivatal és a Zalaszám Informatika Kft. fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Zalaszám Informatika Kft. naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

A Honlap használata során a rendszer anonim igénybe vevő azonosítót, cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről.

  1. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: – tájékoztatás kéréséhez való jog – helyesbítéshez való jog – törléshez való jog – zároláshoz való jog – tiltakozáshoz való jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5. e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu telefonszáma: +36 1 391-1400 fax száma: +36 1 391-1410 honlap címe: www.naih.hu

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Zalaegerszegi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Copyright © 2018 - Minden jog fenntartva!