iccmain


navigation

fontsize

color

Projekt bemutatása

A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedő, összefüggő és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülő komplex kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem alakult ki.

E hiányt felismerve, a Zala Megyei Önkormányzat vezető partnersége mellett négy magyar és három szlovén partner összefogásával valósul meg jelen komplex projekt (Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Muraszombat, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava térségében). Célunk az Euro Velo 13 útvonalra, mint fő Észak-Dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő határon átnyúló kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az Euro Velo nemzetközi rendszerébe.

Fő tevékenységek:

  • EuroVelo 13 útvonal szlovén-magyar szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása;
  • Új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése;
  • Kerékpárosbarát szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok;
  • Vasfüggöny emlékhely létrehozása;
  • Tudástranszfer események, szemléletformálás (workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és látogatómenedzsment útmutató);
  • Rendezvények (ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi nap, EuroVelo 13 konferencia);
  • Egyéb promóció (ICC pecsétgyűjtés, online kampány, logózott szuvenírek).

Ezzel a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához.

Projekt partnerek

Zala Megyei Önkormányzat

A Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el. E feladatai közül aktuálisan a területfejlesztés a leghangsúlyosabb, amelynek keretében megalkotta a megye területfejlesztési koncepcióját, majd programját, végül a megyei források felhasználásának koordinálása céljából a megye integrált területi programját. Az önkormányzat kiemelt célja a gazdaságfejlesztési és településfejlesztési célra rendelkezésre álló uniós források felhasználásának hatékony, szinergiát biztosító megtervezése volt és a megvalósítás koordinálása során is arra törekszik, hogy adottságaira építve komplex, egymást erősítő, földrajzi összefüggéseket is mutató projektek valósuljanak meg. A megyei önkormányzat jövőképe a TOP országos céljai és a megyei célok megvalósításával, hogy Zala megye 2020-ra a munka, a polgári gyarapodás és a versenyképes térségi gazdaság központjává válik. Az önkormányzat ennek érdekében kiemelten fontosnak ítéli a munkahelyteremtő beruházásokat, az infrastruktúra fejlesztéseket és a turizmus fejlesztését, továbbá mindazt, amivel elősegíthető a megye vidéki lakosságának megtartása, a vidéken élők életkörülményeinek javítása.

Tudományos Kutatóközpont Bistra Ptuj

A ZRS Bistra Ptuj regionális fejlesztési ügynökség, illetve fejlesztési központ, mely nagy számú EU-s projektben vett részt. Az intézmény fő tevékenységei: a fenntartható regionális fejlődés ösztönzése 16 településre kiterjedően, kapcsolatépítés az adminisztráció, egyetemek, kutatóintézmények és a vállalati szféra között, tudományos és gazdasági tudástranszfer a kkv-k számára, az emberi erőforrás szakértelmének és készségeinek fejlesztése érdekében a megfelelő tudás létrehozása és terjesztése a régióban. 15 magasan képzett alkalmazottja – melyek közül 5 rendelkezik PhD-vel, 1 MSc diplomával – jártas a projektmunkák terén.

Kulturális, Turisztikai és Sport Intézet Murska Sobota

A ZKTŠ Murska Sobota küldetése, hogy minőségi tartalmat biztosítson a turizmus, a sport és a kultúra területén, emellett ezen tevékenységek fejlesztésével és promóciójával, hatékony szervezetként szolgálja az életminőség javulását, valamint Muraszombat város, illetve Pomurje régió egészének megkülönböztethetőségét. A ZKTŠ Murska Sobota széleskörű rendezvényszervezési tapasztalattal rendelkezik, mivel a város kulturális és turisztikai rendezvényeinek többségét ők bonyolítják (230 kulturális esemény évente, számos nagyszabású turisztikai és sportesemény, workshopok, képzések stb.). Továbbá részt vesz Pomurje régió desztinációmenedzsment szervezetének társmenedzselésében, mint a szervezet promóciós és fejlesztési feladatainak felelőse. Kiváló dolgozói gárdával rendelkezik: 18 alkalmazottja széleskörű szakértelemmel, illetve többéves projekt-előkészítési és -megvalósítási tapasztalattal rendelkezik a gazdaságfejlesztés, turizmus, HR, környezetvédelem, regionális fejlesztés, külföldi működőtőke-beruházások térségbe vonzása terén. Az alkalmazottak projekttapasztalatai számos esetben a természetjáráshoz és a kerékpározáshoz kötődnek: gyalogos és kerékpáros útvonalak tervezése és kialakítása, kulturális és tematikus útvonalak, valamint új turisztikai termékek kialakítása.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezete, melynek feladata a megyére vonatkozó területfejlesztés és középszintű területrendezés, azon belül is különösen fontos szereppel bír a megye gazdasági, közúti és egyéb infrastrukturális fejlesztése. Feladatkörébe tartozik a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása, fejlesztése. Részt vesz a területén lévő fejlesztési elképzelések koordinálásában, projektek kidolgozásában, megvalósításában. Mindezekhez bevonja a területén lévő szakmai szervezeteket, a gazdasági, a kulturális és a civil élet szereplőit.

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (WPRD) állami tulajdonú cég. Célja az együttműködésen alapuló terület- és gazdaságfejlesztési folyamatok támogatása a Nyugat-Dunántúlon a helyi közösségépítés, a határon átnyúló és a nemzetközi hálózati együttműködések mintájára. A cég küldetése a régió fenntartható mobilitásának fejlesztése, így érdekeit, kezdeményezéseit és egyéb törekvéseit tömegközlekedési szolgáltatókkal (pl. GYSEV/Raaberbahn), kerékpáros szervezetekkel, helyi/megyei önkormányzatokkal, nemzeti és natúrparkokkal és egyéb ökoturizmusban érintett szervezetekkel hangolja össze. E partnerekkel koordinálja az ide tartozó tevékenységeket, hasznosítja a fenntartható mobilitás kapcsán az akciótervek és a fenntartható turisztikai és közlekedési kombinált csomagok kidolgozásában eddig szerzett tapasztalatait a projektben. A WPRD számos az EU által finanszírozott projekt során tapasztalatot szerzett a mobilitással kapcsolatos jó gyakorlatok cseréjében. 6 nemzetközi (SEE, CE) és számos CBC projektben vett részt partnerként, melyek az elérhetőségre, a természetvédelemre és a multimodális mobilitásra összpontosítottak (AT-HU, SK-HU). Kompetenciáink: területi tervezés: CBC programok tervezése (Ausztria-RECOM, Szlovénia-REG-NET); területi tervezés főbb Strukturális Alapok programjainak, tanácsadás, kutatás, stratégiai tervezés és rendezvényszervezés. Irodáink székhelyünkön, Szombathelyen, ill. Győrben és Gelsén a régió minden megyéjét lefedik.

Lendava község

Lendava község arra törekszik, hogy társadalmi és gazdasági fejlődés, integráció és együttműködés valósuljon meg megyei és nemzetközi szinten. Ennek érdekében olyan projektek kidolgozásában vesz részt, melyek ezen célokat támogatják, hozzáértő személyzetet foglalkoztat, víziójával követi a nyitott és barátságos határmenti önkormányzatok létrejöttét. Nagy projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik, melynek eredményeképpen számos sikeres projekt valósulhatott meg.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

A 100%-ban állami tulajdonban lévő Társaság a Kktv. 29. §-ában foglaltaknak megfelelően az országos közutak építtetője – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő, országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, továbbá a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 85/A. § szerint fejlesztési közreműködőként a vasúti pályahálózaton létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el a Magyar Állam nevében. A NIF Zrt. a korábbi programozási időszakban rendkívüli projektmenedzsment és -megvalósítási tapasztalatra tett szert az EU-s társfinanszírozással megvalósuló nemzetközi és hazai projektek terén, melyek összértéke a 2007-2013 közti periódusban meghaladta a 7 milliárd eurót. Előbbiekben kiemelt szerep jutott a határmenti infrastrukturális fejlesztések végrehajtásának. Az elmúlt évek folyamán a szervezet magasan képzett szakembergárdája - alkalmazottainak száma megközelíti a 330 főt - megszerezte a megfelelő szakmai (műszaki és egyéb) kompetenciákat az egyes projektek lebonyolításához, minden projekt rendelkezik külön projektmegvalósítási részleggel.

Copyright © 2018 - Minden jog fenntartva!